Highlights Deventer

Highlights!

Prijslijst Mooi Bij Karin

Highlights

Prijs

Highlights paar accenten
t/m 6 folies accenten

€28,50

Highlights alleen bovenkant (scalp)

€44,50

Highlights paar accenten t/m 6 folies & knippen

€55,00

Highlights alleen bovenkant (scalp) & knippen

€73,50

Highlights gehele haar

€69,50

Highlights gehele haar & knippen

€97,50